STANOWISKO PREZES NRPiP DOT. ROZPORZĄDZENIA WS NORM ZATRUDNIENIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

NIPiP-NRPiP-DM.0025.14.2013                                         Warszawa, dnia 7 stycznia 2013r.

 

                                                                                              Pani / Pan

                                                                                              Przewodnicząca / Przewodniczący

                                                                                              Okręgowej Rady

                                                                                              Pielęgniarek i Położnych

 

Szanowni Państwo,

Z wielkim niepokojem przyjęłam fakt, iż z dniem 1 stycznia 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28.12.2012r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2012r., poz. 1545). Niezrozumiałym jest, iż tak istotny dla samorządu pielęgniarek i położnych akt prawny nie uwzględnia dorobku prac przedstawicieli NRPiP biorących udział w pracach Zespołu do Spraw Opracowania Sposobu Ustalenia Norm Zatrudnienia Pielęgniarek i Położnych w Zakładach Opieki Zdrowotnej powołanego Zarządzeniem Ministra Zdrowia w 2009r.

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż propozycje NRPiP nie zostały uwzględnione.

Rozporządzenie z dnia 28.12.2012r. podpisane przez Ministra Zdrowia, które ukazało się na stronie internetowej Sejmu RP oraz na stronie internetowej http://dziennikustaw.gov.pl/ odbiega zasadniczo od projektu będącego przedmiotem konsultacji społecznych, przede wszystkim:

- wykreślono zapis, że obsada pielęgniarek lub położnych w oddziale lub innej komórce organizacyjnej nie może być mniejsza niż 2 pielęgniarki lub położne na zmianę.
Pragnę podkreślić, iż postulat wprowadzenia tego zapisu był wielokrotnie podnoszony przez przedstawicieli NRPiP w trakcie prac nad projektem rozporządzenia oraz w trakcie konferencji uzgodnieniowej, która odbyła się w dniu 7 grudnia 2012 roku.

Ponadto wykreślono zawarte w projekcie rozporządzenia zapisy o średnim czasie świadczeń pielęgniarskich bezpośrednich dlakategorii opieki nad pacjentem w poszczególnych oddziałach;

- wykreślono wskaźniki oceny zapotrzebowania na opiekę pielęgniarską, w przypadku utworzenia nowego podmiotu (oddziału),

- zmniejszono średni dobowy czas wykonywania świadczeń pielęgniarskich pośrednich,

- wykreślono zapis dotyczący minimalnej normy zatrudnienia na bloku operacyjnym
w brzmieniu: „co najmniej 1 pielęgniarka albo położna operacyjna i 1 pielęgniarka albo położna asystująca pielęgniarce albo położnej operacyjnej”.

Powyższe zmiany nie były konsultowane z samorządem pielęgniarek i położnych.

Dlatego też zapraszam na spotkanie, które odbędzie sięw dniu 16 stycznia 2013 roku, o godzinie 11.00, w biurze Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, ul. Pory 78.

 

Prezes NRPiP

(-) dr n. med. Grażyna Rogala-Pawelczyk


 

Wyszukiwanie

OŚRODEK KSZTAŁCENIA BOIPIP

 

Oferta kursów

SYSTEM MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA

 

Więcej informacji..

Oferty pracy