Program przeszkolenia

Załącznik do Uchwały OR BOIPiP Nr 33 /VII/2016

PROGRAM PRZESZKOLENIA,

SPOSÓB I TRYB ODBYWANIA ORAZ ZALICZENIA PRZESZKOLENIA PRZEZ PIELĘGNIARKĘ LUB POŁOŻNĄ, KTÓRE NIE WYKONUJĄ ZAWODU ŁĄCZNIE PRZEZ OKRES DŁUŻSZY NIŻ 5 LAT

W OKRESIE OSTATNICH 6 LAT

Obowiązuje od marca 2016 roku

 

Pełna treść programu oraz regulamin znajdują się w ponizszym załączniku

Regulamin refundacji

 

Wzory dokumentów

 

Załącznik do Uchwały OR BOIPiP

  167/VII/2018 z dnia 27 luty 2018 r.

 

R E G U L A M I N

Refundacji Kosztów Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego

Członków Beskidzkiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

w Bielsku-Białej

 

 

 

Podstawa prawna:

1.       ustawa o zawodach pielęgniarki  i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. /Dz.U.2018.123 t.j./;

2.       ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011 r. /Dz.U.2011.174.1038/;  3.rozporządzenie o kształceniu pielęgniarek i położnych z dnia 30 września 2016 r. /Dz.U.2016.1761/.

 

§ 1 WARUNKI OGÓLNE 

 

1.       Członkowie BOIPiP mają prawo ubiegać się o częściową refundację poniesionych kosztów w związku z realizacją kształcenia podyplomowego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.       Do korzystania z refundacji kosztów związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych mają prawo Członkowie BOIPiP regularnie i terminowo opłacający składki członkowskie /brak zaległości w opłacaniu składek członkowskich na dzień złożenia wniosku/ oraz posiadający zaktualizowane dane w Rejestrze BOIPiP.

3.       Refundację może otrzymać także członek samorządu zwolniony z obowiązku opłacania składek na podstawie § 4 tekstu jednolitego uchwał Nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 18-20 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału:

-     bezrobotny, który jest zarejestrowany w urzędzie pracy, (pod warunkiem przedłożenia zaświadczenia z urzędu pracy);

-     który zaprzestał wykonywania zawodu i złożył wniosek odnośnie zaprzestania wykonywania zawodu w okręgowej izbie której są członkiem*;

-     wykonujący zawód wyłącznie w formie wolontariatu;

-     przebywający na urlopie macierzyńskim/tacierzyńskim, wychowawczym lub rodzicielskim,

-     pobierający świadczenie rehabilitacyjne lub pielęgnacyjne lub zasiłek z pomocy społecznej lub będący opiekunem osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne stanowiące ich jedyne źródło dochodu;

-     będący studentem studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku pielęgniarstwo/położnictwo, który nie wykonuje zawodu;

-     pobierający zasiłek chorobowy z ZUS – bez stosunku pracy;

-     niepracujący, który: posiada status emeryta lub rencisty lub pobiera świadczenie przedemerytalne.

 

   *dotyczy osób niewykonujących zawodu, które zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej /Dz.U. z 2014 r., poz. 1435, ze zm./ informują OIPiP w ciągu 14 dni od daty powstania zmian, które zgodnie z ustawą zobowiązują członka samorządu do aktualizacji danych w rejestrze.

 

 

 

 

4.       Fundusz przeznaczony na refundacje kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego pielęgniarek i położnych pochodzi ze składek Członków samorządu. 

5.       Wysokość funduszu przeznaczonego na refundacje kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego Członków BOIPiP określa na każdy rok kalendarzowy Uchwała budżetowa Okręgowego Zjazdu Delegatów BOIPiP.

6.       Realizacja kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego pielęgniarek i położnych może ulec zawieszeniu w chwili wykorzystania środków budżetowych przeznaczonych na ten cel w danym roku kalendarzowym, a zobowiązania finansowe zostaną przeniesione do realizacji na kolejny rok budżetowy. 

7.       Okręgowa Rada BOIPiP może odmówić refundacji z uzasadnionych przyczyn, mimo spełnienia przesłanek przyznania refundacji określonych w niniejszym Regulaminie. W takim przypadku decyzja w przedmiocie refundacji powinna zawierać uzasadnienie.

8.       Refundacja nie przysługuje osobom odbywającym szkolenia organizowane w ramach projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej lub ze środków publicznych.

9.       Refundacji podlegają wyłącznie koszty udziału w szkoleniu. Refundacja nie obejmuje  kosztów zakwaterowania, wyżywienia i dojazdu. 

10.   Refundacja kosztów kształcenia podyplomowego przyznawana jest decyzją Okręgowej Rady lub jej Prezydium. 

 

§ 2 WARUNKI OTRZYMANIA REFUNDACJI 

 

1.       Przez refundację kosztów poniesionych przez osobę uprawnioną do uzyskania refundacji rozumie się zwrot przez BOIPiP udokumentowanych kosztów zakończonego kształcenia. 

2.       Refundacja jest przyznawana na podstawie indywidualnego pisemnego wniosku złożonego przez Członka samorządu wraz z kompletem załączników.

3.       Wzór wniosku określa Załącznik Nr 1 do Regulaminu.

4.       Do wniosku należy dołączyć:

a)      w przypadku specjalizacji - dyplom ukończenia szkolenia specjalizacyjnego;

b)      w przypadku kursu kwalifikacyjnego/specjalistycznego/dokształcającego – zaświadczenie o ukończeniu kursu;

c)       w przypadku sympozjum/konferencji/zjazdu/warsztatów – potwierdzenie zakwalifikowania oraz zaświadczenie lub certyfikat potwierdzający udział w sympozjum/konferencji/ zjeździe/warsztatach;

d)      imienny oryginał faktury VAT lub rachunek za wpłatę wystawiony przez organizatora kształcenia;

e)      w przypadku pielęgniarek i położnych przebywających na bezrobociu - zaświadczenie o statusie bezrobotnego.

5.       Wnioski o refundację powinny być:

a)      wypełnione dokładnie i czytelnie,

b)      kompletne, tzn. zawierać wszystkie żądane i prawdziwe dane.

6.       Załączniki do wniosku /oprócz faktury/ mogą być przedkładane w kopiach poświadczonych przez  pracownika BOIPiP.

7.       Kwota refundacji, zgodnie z dokonanym wyborem i wskazaniem we Wniosku o refundację, zostanie przelana bezpośrednio na konto osobiste członka samorządu lub na konto organizatora kształcenia.

8.       Wniosek  wypełniony nieczytelnie, niedokładanie czy też złożony bez wymaganych załączników pozostawiony zostanie bez rozpatrzenia, o czym osoba składająca wniosek zostanie poinformowana. Pozostawienie wniosku bez rozpoznania nie wyklucza ponownego złożenia wniosku o refundację, o ile ponowny wniosek zostanie złożony w termie wskazanym w ust. 10.

9.       Wniosek składa się w Biurze Beskidzkiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bielsku-Białej, ul. Warszawska 28.

10.   O refundację można się ubiegać nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia kształcenia. Wniosek wniesiony po tym terminie pozostawiony zostanie bez rozpoznania. O dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu do BOIPiP.

11.   Refundacja nie obejmuje sympozjów, zjazdów i konferencji których organizatorem lub współorganizatorem jest BOIPiP.

12.   Refundacji podlegają koszty następujących form  kształcenia i doskonalenia zawodowego: a)szkolenie specjalizacyjne 

b)      kurs kwalifikacyjny,

c)       kurs specjalistyczny,

d)      kurs dokształcający,

e)      sympozjum/konferencja/zjazd/warsztat organizowane przez organizatorów kształcenia podyplomowego 

prowadzonych przez organizatorów, którzy posiadają wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych i inne podmioty uprawione odrębnymi przepisami zgodnie z art. 75 ustawy o zawodach pielęgniarki  i położnej.  

13.   Rezygnacja z uczestnictwa w każdej z form kształcenia bez wiarygodnego usprawiedliwienia w czasie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia będzie skutkować brakiem możliwości wnioskowania przez pielęgniarkę/położną o kolejną refundację przez okres 24 miesięcy.

14.   Jednodniowe szkolenia – kursokonferencje organizowane przez Beskidzką Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Bielsku-Białej będą w całości finansowane z budżetu Izby, bez możliwości uzyskania zwrotu kosztów podróży, zakwaterowania i diet.

15.   W przypadku stwierdzenia, że refundacja kosztów kształcenia została przyznana na podstawie nieprawdziwych danych, sfałszowanych, podrobionych lub przerobionych dokumentów, bądź też członek samorządu w rzeczywistości nie uczestniczył w szkoleniu kwota refundacji podlega zwrotowi  wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia wypłaty kwoty refundacji do dnia jej zwrotu, na konto Beskidzkiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bielsku-Białej Nr 28 1050 1070 1000 0001 0027 5783 nie później niż 7 dni od otrzymania wezwania z Izby.

 

§ 3 WYSOKOŚĆ REFUNDACJI 

 

Wysokość i formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych objęte refundacją, to:

 

1.       szkolenie specjalizacyjne finansowane w całości przez członka samorządu podlega refundacji w wysokości nie więcej niż  1.000,00 zł, przy czym refundacja może być przyznana jeden raz w ciągu 10 lat pracy zawodowej pod warunkiem przynależności do BOIPiP co najmniej 24 miesiące poprzedzające miesiąc rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego; 

 

2.       kurs kwalifikacyjny podlega refundacji do wysokości 50% kosztów kursu, jeden raz w ciągu czterech lat pracy zawodowej, jednak wysokość przyznanej refundacji nie może wynosić  więcej niż 800 zł  pod warunkiem przynależności do BOIPiP co najmniej 6  miesięcy poprzedzających  miesiąc rozpoczęcia kursu; 

 

3.       kurs specjalistyczny podlega refundacji do wysokości 50% kosztów kursu, jeden raz w ciągu dwóch lat pracy zawodowej, jednak wysokość przyznanej refundacji nie może wynosić  więcej niż 250 zł pod warunkiem przynależności do BOIPiP co najmniej 6  miesięcy poprzedzających  miesiąc rozpoczęcia kursu; 

 

4.       kurs dokształcający podlega refundacji do wysokości 50% kosztów kursu, jeden raz na w ciągu  dwóch lat pracy zawodowej, jednak refundacja nie może wynosić  więcej niż  200 zł pod warunkiem przynależności do BOIPiP co najmniej 6  miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia kursu; 

 

5.       konferencje/zjazdy/sympozja/warsztaty podlegają refundacji do wysokości 40% poniesionych kosztów kształcenia, jeden raz w ciągu dwóch lat pracy zawodowej, jednak refundacja nie może wynosić  więcej niż  250 zł pod warunkiem przynależności do BOIPiP co najmniej 6  miesięcy poprzedzających  miesiąc rozpoczęcia danej formy kształcenia.

§ 4 TRYB ODWOŁAWCZY  

1.       Odwołanie od negatywnej Decyzji  Prezydium  OR BOIPiP należy złożyć w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma z odmową refundacji do Okręgowej Rady BOIPiP.

 

2.       Odwołanie o którym mowa w pkt. 1 podlega rozpatrzeniu na najbliższym posiedzeniu Okręgowej Rady BOIPiP.

3.       Decyzja Okręgowej Rady ws udzielenia lub odmowy dofinansowania do danej formy kształcenia i doskonalenia zawodowego jest ostateczna. 

§ 5 PRZEPISY KOŃCOWE 

1.       W indywidulanych sprawach dotyczących m.in. delegowania Członków BOIPiP na konferencje, sympozja, szkolenia i zjazdy oraz innych nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzję podejmuje Okręgowa Rada BOIPiP lub jej Prezydium. 

2.       Regulamin obowiązuje od dnia 27 luty 2018 r. 

3.       Kształcenie podjęte przed dniem wejścia w życie Regulaminu będzie refundowane na zasadach obowiązujących w poprzednim Regulaminie.

 

Regulamin zapomóg

Załącznik do Uchwały OR BOIPiP

Nr 96/VI/2012

 

 

REGULAMIN

Zapomóg Losowych

Beskidzkiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

 

 

1.       Prawo do otrzymania zapomogi losowej z tytułu przypadku losowego ma każdy członek Izby, który regularnie opłaca składki członkowskie i nie zalega z płatnością jakiejkolwiek składki w dniu ubiegania się o przyznanie zapomogi (zwany dalej  „Uprawniony”).

 

2.       Zapomoga losowa przyznawana jest w ramach środków finansowych przeznaczonych na ten cel corocznie w budżecie Beskidzkiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.

 

3.       Z zapomogi losowej uprawniony może skorzystać jeden raz w okresie 12 miesięcy. Maksymalna wysokość przyznanej zapomogi wynosi 1000 zł. O wysokości przyznanej zapomogi decyduje - na podstawie złożonego wniosku Prezydium Okręgowej Rady Beskidzkiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.

 

4.       W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezydium Okręgowej Rady Beskidzkiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych może zdecydować o przyznaniu – w drodze wyjątku – zapomogi nadzwyczajnej z pominięciem limitu kwotowego oraz czasowego, o których mowa w pkt 3.

 

5.       Za przypadki losowe uważa się:

a.       nabyte trwałe kalectwo uprawnionego,

b.      wypadek uniemożliwiający czasowe lub trwałe wykonywanie pracy zarobkowej przez uprawnionego,

c.       długotrwałą chorobę uprawnionego udokumentowaną aktualnym zaświadczeniem lekarskim,

d.      punkt wykreślono,

e.      trudną sytuację życiową wywołaną powodzią, pożarem, wichurą, klęską żywiołową lub innymi zdarzeniami o charakterze wyższym.

 

6.       O zapomogę może ubiegać się także uprawniony po śmierci współmałżonka jeżeli wychowuje dzieci uczące się do 18 roku włącznie.

 

7.       Ponowne złożenie wniosku o przyznanie zapomogi nie może dotyczyć tego samego przypadku losowego. Nie dotyczy to sytuacji, o których mowa w pkt 4.

 

8.       Nie przyznaje się zapomóg socjalnych.

 

9.       Wniosek o przyznanie zapomogi losowej składa:

·         uprawniony występujący w swoim imieniu,

·         w wyjątkowych przypadkach Pełnomocny Przedstawiciel OR BOIPiP reprezentujący członków samorządu danego rejonu wyborczego lub w razie jego braku bezpośredni przełożony.

 

10.   Wniosek o przyznanie zapomogi losowej powinien zawierać:

·         podanie o przyznanie zapomogi,

·         dokumenty  potwierdzające długotrwałą chorobę lub wypadek uprawnionego,

·         dokumenty potwierdzające wypadki losowe /zaświadczenie ze straży pożarnej, policji, straży miejskiej,  wójta gminy, prezydenta, burmistrza miasta/,

·         akt zgonu współmałżonka  – w przypadku jeżeli zapomoga dotyczy pkt 6,

·         zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia uprawnionego za ostatnie 3 miesiące lub odcinek renty/emerytury, wyrok sądu o wysokości alimentów,

·         zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia współmałżonka za ostatnie 3 miesiące lub

odcinek renty/emerytury, w razie gdy zapomoga losowa dotyczy sytuacji zawartej

w pkt 5 e.

 

11.   Wniosek składa się w Biurze BOIPiP, Bielsko-Biała, ul. Warszawska 28, w terminie do 3 miesięcy od czasu zdarzenia losowego lub w trakcie jego trwania.

 

12.   Prezydium OR BOIPiP rozpatruje wnioski jeden raz w miesiącu.

 

13.   Wnioskodawca na wezwanie Prezydium OR BOIPiP uzupełnia wniosek w ciągu 30 dni.

 

14.   Przyznana zapomoga losowa zostanie przelana na wskazane konto bankowe uprawnionego lub odebrana w kasie BOIPiP po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

 

 

 

 

Regulamin obowiązuje od  1 lipca 2012 r.

 

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok