43-300 Bielsko-BIała

ul. Warszawska 28 II p.

tel: 33 822 81 11 

email:  boipip@boipip.org.pl

Jak dojechać?
Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Tel./fax +48 33 822 81 11

Pełnomocni Przedstawiciele Okręgowej Rady BOIPiP

WYKAZ PEŁNOMOCNYCH PRZEDSTAWICIELI

OKRĘGOWEJ RADY BESKIDZKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY

PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

VII KADENCJA

2015-2019

L.p.

Nazwisko i imię

Miejsce pracy

1.    

BOŚLAK HALINA

Szpital Pediatryczny

Bielsko-Biała

2.    

BUJOK ANNA

Śląski Szpital Reumatologii, Rehabilitacji  i Zapobiegania Niepełnosprawności

Ustroń

3.    

CZEPCZOR ZOFIA

Wojewódzkie Centrum Pediatrii „Kubalonka”

Istebna

4.    

DĘDYS ANNA

Śląskie Centrum Rehabilitacji i Prewencji

Ustroń

5.    

GACEK MARIOLA

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii

Bystra

6.    

HUCZEK-BORYS AGNIESZKA

Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca

Bielsko-Biała

7.    

HULBÓJ  DANUTA

Szpital Wojewódzki

Bielsko-Biała

8.    

JOŃCZYK EWA

Opieka Długoterminowa

Indywidualna Praktyka

9.    

JURASZEK-BASA ALINA

BCO-Szpital Miejski

Bielsko-Biała

10. 

KALIWODA JADWIGA

SG ZOZ Jasienica/

Ośrodek Zdrowia Międzyrzecze Górne

11. 

KANTYKA BRYGIDA

Dom Opieki „Samarytanin”

Bielsko-Biała

12. 

KOWALEWSKA MAŁGORZATA

Wojewódzkie Centrum Pediatrii „Kubalonka”

Istebna

13. 

KUBIK AURELIA

Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny

Jaworze

14. 

LIGOCKA BEATA

NZOZ „Ubezpieczenia”

Cieszyn

15. 

MADEJCZYK ALDONA

SP ZOZ Szpital Kolejowy

Wilkowice

16. 

MAKOWSKA-GOŁOŚ  GRAŻYNA

Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ

Bielsko-Biała

17. 

MARYSZEWSKA ANNA

Areszt Śledczy

Bielsko-Biała

18. 

MISIK MAŁGORZATA

BCO-Szpital Miejski

Bielsko-Biała

19. 

PLUCIŃSKA KRYSTYNA

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Żywiec

20. 

PODŻORSKA IRENA

Indywidualna Praktyka

Ustroń

21. 

PODŻORSKA JOLANTA

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Cieszyn

22. 

RYMORZ ELŻBIETA

Indywidualna Praktyka

 

23. 

SMYKAL OLGA

BCO-Szpital Miejski

Bielsko-Biała

24. 

UCHYŁA DANUTA

Bielskie Pogotowie Ratunkowe

Bielsko-Biała

25. 

WILCZEK MAŁGORZATA

P.U. „Ustroń”

Ustroń

 

WYCIĄG Z REGULAMINU OR BOIPIP

§ 21

 1. Okręgowa rada w celu zapewnienia prawidłowego obiegu informacji i należytej ochrony interesów zawodowych członków samorządu na terenie zakładów pracy realizuje swoje zadania przez swoich pełnomocników.
 2. Okręgowa rada za zgodą delegata, wskazanego przez delegatów lub członków samorządu danego rejonu, powierzy mu obowiązki związane z pełnieniem funkcji pełnomoc­nika.
 3. Jeżeli będą zachodziły okoliczności uzasadniające powołanie pełnomocnika w zakładzie pracy, w którym nie pracuje żaden z delegatów, okręgowa rada może powierzyć obowiązki pełnomocnika innemu członkowi samorządu, po uzyskaniu jego zgody.
 4. Okręgowa rada udziela pełnomocnictwa na piśmie.
 5. Pełnomocnictwo może być udzielone na określony czas i dotyczyć pewnej kate­gorii spraw lub być udzielane oddzielnie dla każdej sprawy zależnie od potrzeb i ustaleń okręgowej rady.
 6. Pełnomocnik okręgowej rady działa w granicach pełnomocnictwa w imieniu rady i na rzecz członków samorządu danego zakładu pracy lub określonego rejonu.
 7. Okręgowa rada w celu zapewnienia należytego działania pełnomocników zwołuje ich zebranie w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, pełnomocnik ma obowiązek uczestniczyć w  zebraniach.
 8. Zebraniu pełnomocników przewodniczy przewodniczący okręgowej rady lub wiceprzewodniczący.
 9. Porządek zebrania obejmuje: 1) przyjęcie sprawozdań pełnomocników (sprawozdanie dotyczy: sytuacji w miejscu pracy i wykonanych w imieniu rady zadań),  2) przekazanie wszelkich niezbędnych informacji o pracach okręgowej rady, 3) zapoznanie z nowo wydanymi przepisami dotyczącymi członków samorządu, 4) przedstawienie stanowiska samorządu związanego z negocjowaniem warunków pracy i płacy, 5) informowanie o organizowanych szkoleniach i możliwościach korzystania z nich.

             Porządek zebrania może obejmować inne sprawy związane z działalnością pełnomocników.

10 . Do obowiązków pełnomocnika okręgowej rady należy w szczególności: 1) negocjowanie warunków pracy i płacy na terenie zakładów pracy, zgodne z udzielonym pełnomocnictwem; 2) reprezentowanie samorządu zawodowego  w posiedzeniach Rad Społecznych, 3) integrowanie środowiska pielęgniarek i położnych; 4) informowanie o działalności Okręgowej Rady;  5) informowanie członków samorządu o organizowanych szkoleniach i możliwościach korzystania z nich,  6) informowanie o możliwości korzystania z pomocy materialnej, 7) wykonanie innych czynności zleconych przez okręgową radę.


11. Okręgowa rada z własnej inicjatywy lub na wniosek 1/3 członków samorządu da­nego rejonu może zdecydować o pozbawieniu pełnomocnictwa osoby, która nienależycie wy­pełnia swe obowiązki. Decyzja o pozbawieniu pełnomocnictwa musi być uzasadniona i zło­żona do protokołu.

 

TERMINY POSIEDZEŃ W 2018 ROKU

 • 15 marzec 2018 r. godz. 13:00, 
 • 21 czerwiec 2018 r. godz. 13:00,
 • 20 wrzesień 2018 r. godz. 13:00,
 • 17 grudzień 2018 r. godz. 13:00.

 

Zobacz także

Dane kontaktowe

Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

43-300 Bielsko-Biała, ul. Warszawska 28

tel/fax: +48 33 822 81 11 email: boipip@boipip.org.pl

Designed by Caleidoscope Software Services

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok