Indywidualne i grupowe praktyki

I N F O R M A C J A

Informacje dotyczące składania wniosków o wpis do Rejestru Podmiotów

Wykonujących Działalność Leczniczą

 

Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreślenia z rejestru (Dz. U. Nr 221, poz. 1319 z  późn. zm.) od dnia 01.04.2013 r. wnioski o wpis / zmianę lub skreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą winny być składane w formie elektronicznej.

§ 14. Wniosek, o którym mowa w § 10 składa się w postacie elektronicznej, z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.) lub profilu zaufanego ePUAP, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.).

 Brak profilu na ePUAP lub brak podpisu elektronicznego oznaczać będzie brak możliwości złożenia wniosków w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą i zarejestrowania, wykreślenia czy dokonania zmiany w praktyce zawodowej pielęgniarki i położne.

 

KROK PO KROKU

Co należy zrobić żeby założyć indywidualną lub grupową praktykę zawodową:

1. Przygotowanie:

 1. posiadać wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
 2. posiadać umowę ubezpieczenia obowiązkowego OC
 3. dokonać opłaty za wpis do rejestru praktyk w wysokości 98,00 na konto bankowe: ING Bank Śląski o/Bielsko-Biała 28 1050 1070 1000 0001 0027 5783 wpisując w tytule: "Opłata za wpis do rejestru praktyk zawodowych".
 4. posiadać profil zaufany ePUAP

 Aby uzyskać profil zaufany należy:

 • wejść na stronę ePUAP: www.epuap.gov.pl,
 • zarejestrować się - założyć konto na ePUAP (szczegółowa instrukcja rejestracji dostępna jest na stronie ePUAP),
 • zalogować się na swoje konto, następnie wejść w zakładkę moje konto - profil zaufany - załóż profil i wypełnić wniosek o nadanie profilu zaufanego,
 • następnie należy udać się do wskazanego przez ePUAP urzędu do punktu potwierdzającego profil celem potwierdzenia tożsamości (Urząd skarbowy, Urząd miasta, Starostwo powiatowe, ZUS).

2. Następnie:

 1. Zarejestrować na stronie Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą www.rpwdl.csioz.gov.pl. Pozycje menu Zarejestruj się > aplikacja dla praktyk zawodowych.
 2. Aktywacja konta. Po zalogowaniu do skrzynki pocztowej otwieramy e-mail, w którym znajduje się link aktywacyjny
 3. Ponownie otwieramy stronę www.rpwdl.csioz.gov.pl, wybieramy opcję Zaloguj się do aplikacji przy użyciu loginu i hasła. Wypełniamy krok po kroku cały wniosek.

Wypełniony wniosek powinien zostać przesłany przy pomocy profilu zaufanego (ePUAP) www.epuap.gov.pl

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Działem Rejestru BOIPiP pod nr tel. 33/811 89 58.

Składka członkowska od stycznia 2019 roku wynosi 38,00 zł.


Obowiązek zgłaszania zmian (art. 107 ustawy o działalności leczniczej)

Pielęgniarka/położna wykonująca działalność leczniczą wpisana do rejestru jest obowiązana zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

Zmiana we wpisie podlega opłacie w kwocie 49,00 zł.

W przypadku nie zgłoszenia zmian danych objętych rejestrem w wyżej wymienionym terminie okręgowa rada może w drodze decyzji administracyjnej nałożyć karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.


Opłata za wpis/ zmianę do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Wpis do rejestru podlega opłacie wynoszącej 2% przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły
rok, ogłoszonego w drodze obwieszczenia, przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku
o wpis i wynosi w roku 2019 – 98,00 zł.

 

 

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok