43-300 Bielsko-BIała

ul. Warszawska 28 II p.

Tel: 33 822 81 11 

FAX: 33 822 81 13 

email:  boipip@boipip.org.pl

Jak dojechać?
Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Tel: 33 822 81 11 - FAX: 33 822 81 13

Aktualności

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu

 

Zapraszenie na szkolenia specjalizacyjne

Drogie Pielęgniarki,

Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych serdecznie zaprasza na szkolenia specjalizacyjne, które zamierza uruchomić już w październiku 2021 r.

 

Planowane terminy szkoleń:

 

"Pielęgniarstwo Anestezjologiczne i intensywnej opieki" dla pielęgniarek.

Termin rozpoczęcia: 15 październik 2021 r. siedziba BOIPiP.

 

"Pielęgniarstwo Chirurgiczne" dla pielęgniarek.

Termin rozpoczęcia: 15 październik 2021 r. siedziba BOIPiP.

 

"Pielęgniarstwo Internistyczne" dla pielęgniarek.

Termin rozpoczęcia: 16 październik 2021 r. siedziba BOIPiP.

 

"Pielęgniarstwo Rodzinne" dla pielęgniarek.

Termin rozpoczęcia: 16 październik 2021 r. siedziba BOIPiP.

 

"Pielęgniarstwo Pediatryczne" dla pielęgniarek.

Termin rozpoczęcia: 16 październik 2021 r. siedziba BOIPiP.

 

 

Wszelkie informacje oraz zapisy pod nr tel. 33/ 816 49 60 - Ośrodek Kształcenia BOIPiP lub Malwina: 511 558 688.

Kształcenie Podyplomowe odbywa się w siedzibie Beskidzkiej Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych

ul. Warszawska 28, 43-300 Bielsko-Biała

 

Serdecznie zapraszamy.

Ankiety dotycząca wypalenia zawodowego

Szanowni Państwo,

 

Jestem pielęgniarką oraz doktorantką na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu.

Zwracam się z prośbą o udostępnienie na stronie internetowej oraz facebooku Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych ankiety dotyczącej wypalenia zawodowego wśród personelu pielęgniarskiego w trakcie pandemii Covid. 

Otrzymałam zgodę komisji bioetycznej na przeprowadzenie powyższych badań. Zebrane dane posłużą mi do przygotowania rozprawy doktorskiej.

 

Poniżej zamieszczam link do ankiety.

 

Z poważaniem

Aleksandra Kurta-Nowicka

Informacja nt. zmian w wynagrodzeniach

Komunikat

dla pielęgniarek i położnych w sprawie zmian wynagrodzeń

od 1 lipca 2021 r.

 

W dniu 22.06.2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 08.06.2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagradzania zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (tj. ustawa z dnia 28.05.2021 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2021, poz. 1104).

Nowelizacja ustawy gwarantuje, że od 1 lipca 2021 r. żaden pracownikmedyczny oraz działalności podstawowej podmiotu leczniczego nie będzie mógł mieć ustalonego wynagrodzenia zasadniczego na poziomie niższym niż wynikający z ustawy. Na mocy regulacji podwyższone zostały współczynniki pracy dla wszystkich grup zawodowych (w tym pielęgniarek i położnych) ujętych w załączniku do w/w ustawy co będzie skutkowało podniesieniem kwot minimalnych wynagrodzeń zasadniczych.

Należy zaznaczyć iż najniższe wynagrodzenie zasadnicze ustala się jako iloczyn współczynnika pracy i kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzednim, publikowanym przez GUS.

Kwota przeciętnego wynagrodzenie bruttow gospodarce narodowej w 2020 roku zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS to 5.167,47 zł. i jest to kwota bazowa do wyliczenia minimalnego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (w tym pielęgniarek i położnych).

 

W związku z powyższym sposób ustalenia wysokości wynagrodzenia od 01.07.2021 r. jest następujący:

  •   przyjąć odpowiedni wskaźnik, zgodny z posiadanym wykształceniem:

 

L.P.

 

Grupy zawodowe wg kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku

Współczynnik

pracy

7

Pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym magister położnictwa, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

1,06

1,06 x 5.167,47 = 5.478 zł brutto

8

Pielęgniarka albo położna, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, albo pielęgniarka z tytułem zawodowym licencjat albo magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym licencjat albo magister położnictwa

0,81

0,81 x 5.167,47 = 4.186 zł brutto

9

Pielęgniarka albo położna inna niż określona w lp. 7 i 8, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

0,73

0,73 x 5.167,47 =  3.772 zł brutto

 

  • obliczyć wysokość wynagrodzenia zasadniczego;
  • pielęgniarce i położnej zatrudnionej w niepełnym wymiarze czasu pracy najniższe wynagrodzenie zasadnicze oblicza się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy określonego w ramach stosunku pracy;
  • od dnia 2 lipca 2021 r. wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarki/położnej, nie może być niższe niż najniższe wynagrodzenie zasadnicze ustalone w sposób określony w w/w ustawie na dzień 1 lipca 2021 r.;
  • zgodnie ustawą sposób podwyższania wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarki i położnej uwzględnia wzrost miesięcznego wynagrodzenia danej pielęgniarki albo położnej dokonany na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych”. Oznacza to, iż kwota 1.200 zł (tzw. wzrost 4x400 realizowany od 2015 roku) będzie uwzględniona przy ustalaniu najniższego wynagrodzenia;
  • sposób podwyższania wynagrodzenia zasadniczego ustalają, w drodze porozumienia, strony uprawnione w danym podmiocie leczniczym do zawarcia zakładowego układu zbiorowego pracy, a w podmiocie leczniczym, u którym nie działa zakładowa organizacja związkowa, pracodawca zawiera porozumienie z pracownikiem wybranym przez pracowników podmiotu leczniczego do reprezentowania ich interesów. Jeżeli porozumienie nie zostanie zawarte, sposób podwyższania wynagrodzenia zasadniczego ustala w drodze zarządzenia w sprawie podwyższenia wynagrodzenia kierownik podmiotu leczniczego lub podmiot tworzący, o którym mowa w art. 4 pkt 1 - w przypadku podmiotów leczniczych działających w formie jednostek budżetowych i jednostek wojskowych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 i 7 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Podsumowując należy zwrócić uwagę, iż nowelizacja ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych  (Dz.U. z 2020 r. poz. 830 i 2401) stanowiąca  realizację ustaleń w ramach prac Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia spowodowała:

  • podwyższenie współczynników pracy dla wszystkich grup zawodowych (w tym  pielęgniarek i położnych);
  • przyspieszenie o pół roku (tj. z dnia 31.12.2021 r. na dzień 01.07.2021 r.) wymogu osiągnięcia przez podmioty lecznicze określonych w ustawie minimalnych poziomów wynagrodzeń zasadniczych pracowników medycznych (w tym pielęgniarek i położnych);
  • modyfikację mechanizmu gwarantującego niepogarszanie warunków wynagradzania osobom objętym do połowy 2021 r. regulacjami płacowymi opartymi o odrębne strumienie finansowania (tj. środki finansowe przekazywane na wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych  wynikających z ustawy z dnia 27.11.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych).

Dane kontaktowe

Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

43-300 Bielsko-Biała, ul. Warszawska 28

Tel: +48 33 822 81 11 

FAX: +48 33 822 81 13

email: boipip@boipip.org.pl

 

Designed by Caleidoscope Software Services

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok