43-300 Bielsko-BIała

ul. Warszawska 28 II p.

Tel: 33 822 81 11 

FAX: 33 822 81 13 

email:  boipip@boipip.org.pl

Jak dojechać?
Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Tel: 33 822 81 11 - FAX: 33 822 81 13

Aktualności

Aplikacja Diagnostic Nurse

Szanowni Państwo, 

Drogie Koleżanki i Koledzy, 

 

Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Pielęgniarstwa Rodzinnego i Geriatrycznego 

Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, z ogromną radością pragnie udostępnić Członkom samorządu pielęgniarek i położnych zrzeszonym w Okręgowych Izbach Pielęgniarek i Położnych, bezpłatną aplikację mobilną Diagnostic Nurse jako narzędzie edukacyjne wspierające kompetencje diagnostyczne pielęgniarek i studentów pielęgniarstwa w opiece nad pacjentem.

Aplikacja do pobrania ze sklepu Google Play

W załączeniu opis szczegółowy aplikacji DiagNurse oraz ulotka z informacjami dla Użytkowników.
 

 

Zaproszenie na bezpłatną Konferencję „Aktywność fizyczna w prewencji i terapii chorób cywilizacyjnych”

Szanowni Państwo,

W imieniu Komitetu Organizacyjnego serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnej XXIV Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej „Aktywność fizyczna w prewencji i terapii chorób cywilizacyjnych”, która odbędzie się w formie stacjonarnej i ON-LINE w dniu 19 kwietnia 2024 roku. Miejsce konferencji: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych PANS im. Ignacego Mościckiego, ul. Wojska Polskiego 51 06-400 Ciechanów. Zapraszamy Państwa do aktywnego udziału w organizowanym przez nas wydarzeniu i rozpowszechnienie informacji wśród Państwa pracowników dydaktycznych oraz studentów. W załączeniu komunikat oraz linki do logowania.

Z poważaniem

dr n. med. Ewa Wiśniewska

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych

Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

 

Komunikat.docx

Bezpłatny e-book pt: Klinimetria w doskonaleniu jakości świadczeń zdrowotnych i kształcenia na kierunkach medycznych.

Szanowni Państwo,

przekazujemy Państwu link do bezpłatnego e-booka pt: Klinimetria w doskonaleniu jakości świadczeń zdrowotnych i kształcenia na kierunkach medycznych.

Link  https://mazowiecka.edu.pl/klinimetria/index.html

Podręcznik z dostępem bezpłatnym dedykujemy pracownikom medycznym (lekarzom, pielęgniarkom, położnym, fizjoterapeutom, ratownikom medycznym) oraz innym osobom uczest­niczącym w realizacji świadczeń zdrowotnych i kosmetologicznych (dietetykom, psychologom, kosmetologom, opiekunom medycznym itd.), nauczycielom i stu­dentom kierunków przyporządkowanych do dziedziny nauki medyczne i nauki o zdrowiu (lekarski, pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, ratownictwo me­dyczne, dietetyka, kosmetologia itd.), osobom prowadzącym badania w tej dzie­dzinie, a także samym pacjentom i ich opiekunom nieprofesjonalnym (rodzinom i bliskim).

Zebrane narzędzia standaryzowane, skale i kwestionariusze umożliwią obiektyw­ną ocenę stanu pacjenta/ klienta i jego wydolność funkcjonalną w trakcie realizacji świadczeń zdrowotnych i in., monitorowanie ich skuteczności i jakości, ewaluację organizacji pracy, dydaktyki medycznej; monitoring w procesie kształcenia na kierunkach medycznych, w sprawowaniu opieki nieprofesjonalnej w środowisku życia pacjenta, a także w kolejnych badaniach naukowych. Niniejsze opracowanie wpisuje się w Evidence Based Medicine oraz Evidence Based Practice Nursing w obszarze świadczeń zdrowotnych, kosmetologicznych i in. oraz w programy studiów i realizowane procesy kształcenia na kierunkach medycznych.

Narzędzia klinimetryczne, tj. skale, kwestionariusze i inne narzędzia skupiono w czterech głównych rozdziałach z uszczegóławiającymi je podrozdziałami. W rozdziale pierwszym opisano skale uniwersalne (kwestionariusze i skale ogól­ne; narzędzia psychologiczne mające zastosowanie w świadczeniach zdrowot­nych; narzędzia do oceny efektywności, jakości i organizacji kształcenia symula­cyjnego; skale i kwestionariusze stosowane w badaniu fizykalnym oraz narzędzia mające zastosowanie w promocji zdrowia. Z kolei w rozdziale drugim zebrano sale i kwestionariusze standaryzowane z zastosowaniem wiodącym w niezabie­gowych działach medycyny (w alergologii i pielęgniarstwie alergologicznym, w odniesieniu do osób z chorobami zakaźnymi, w diabetologii i pielęgniarstwie diabetologicznym, w geriatrii i pielęgniarstwie geriatrycznym, w opiece długo­terminowej i pielęgniarstwie w opiece długoterminowej, w opiece paliatywnej i pielęgniarstwie, w urologii /nefrologii i pielęgniarstwie urologicznym/ nefro­logicznym, w dermatologii i pielęgniarstwie dermatologicznym, w psychiatrii i pielęgniarstwie psychiatrycznym, w neonatologii i pielęgniarstwie neonatolo­gicznym, w neurologii i pielęgniarstwie neurologicznym, w podstawowej opiece zdrowotnej, rehabilitacji, pediatrii i pielęgniarstwie pediatrycznym), przy czym mogą one być wykorzystywane również w innych świadczeniach zorientowanych na człowieka zdrowego i/ lub chorego. Z kolei trzeci rozdział poświęcono narzę­dziom i skalom standaryzowanym z zastosowaniem wiodącym w zabiegowych działach medycyny (w chirurgii i pielęgniarstwie chirurgicznym – dwie części; w ortopedii i pielęgniarstwie ortopedycznym; w położnictwie, ginekologii i pie­lęgniarstwie położniczo- ginekologicznym, laryngologii i pielęgniarstwie laryn­gologicznym) z zastrzeżeniem, że zaproponowane narzędzia mogą być również wykorzystywane w innych świadczeniach zorientowanych na człowieka zdrowe­go i/ lub chorego. Rozdział czwarty (Inne) zawiera narzędzia standaryzowane z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia, w tym również w pielęgniarstwie oraz narzędzia dotyczące aktywności fizycznej. Zawiera także wykaz innych wybra­nych skal i kwestionariuszy standaryzowanych dostępnych w literaturze.

Każdy z podrozdziałów zawiera trzy części: wybrane narzędzia standaryzowane; przykłady skal stosowanych w innych państwach a nie walidowanych do wa­runków polskich oraz wykaz skal powszechnie stosowanych. Przedstawiając taki układ treści dajemy Wam możliwość łatwiejszego wyboru narzędzi standaryzowa­nych w zależności od wykonywanej pracy, podmiotu opieki lub rodzaju i zakresu badań, w tym również badań naukowych, a także nauczanych treści i umiejętności zawodowych i badawczych. Z kolei przedstawiając przykłady skal stosowanych w innych państwach a nie walidowanych do warunków polskich zachęcamy do procedury ich walidacji do naszych warunków krajowych jako nowatorskiego przedsięwzięcia naukowo-empirycznego. Natomiast prezentując narzędzia po­wszechnie stosowane mamy nadzieję na pytanie każdego Czytelnika dotyczące powszechności tych narzędzi w jego miejscu pracy i/lub nauki.

Przekazując niniejszy podręcznik mamy ma na celu, przede wszystkim: najwyższą jakość świadczeń zdrowotnych, najwyższą jakość kształcenia na kierunkach studiów przypisanych do dziedziny nauki medyczne i nauki o zdrowiu oraz najwyższą jakość badań naukowych w tej dziedzinie; popularyzację (mających zastosowanie w profilaktyce, diagnostyce, terapii, pielęgnowaniu, rehabilitacji, ratownictwie medycznym, kosme­tologii, dietetyce, psychologii ) kwestionariuszy, skal i innych narzędzi standaryzowanych (wypracowanych w toku badań naukowych) wśród pracowników medycznych (lekarzy, pielęgniarek, położnych, fizjote­rapeutów, ratowników medycznych) i in. (dietetyków, psychologów, kosmetologów, opiekunów medycznych itd.) oraz nauczycieli i studen­tów uczelni kształcących na kierunkach medycznych (lekarski i/ lub pielęgniarstwo i/lub położnictwo i/lub fizjoterapia i/ lub ratownictwo medyczne) i innych (dietetyka, kosmetologia, psychologia), a także za­pewnienie do nich dostępu jak najszerszej grupie społecznej sprawującej opiekę nad drugim człowiekiem i/lub prowadzącym badania w tym zakresie;

– popularyzację Evidence Based Medicine oraz Evidence Based Practice Nursing w podmiotach leczniczych i ośrodkach akademickich poprzez zwiększenie dostępności (popularyzację) narzędzi klinimetrycznych;

– kompatybilność i spójność działań popularyzujących klinimetrię na etapie kształcenia studentów kierunków medycznych oraz w podmiotach leczni­czych realizujących świadczenia zdrowotne;

– popularyzację narzędzi klinimetrycznych do zastosowania przez pacjentów i ich opiekunów w środowisku życia pacjenta;

– popularyzację narzędzi klinimetrycznych (wypracowanych w toku badań naukowych) możliwych do jak szerszego zastosowania w dalszych bada­niach naukowych służących poprawie jakości opieki nad pacjentem i za­pewnienia mu bezpieczeństwa. Wdrażania narzędzi standaryzowanych od samego początku kształtowania aktywności badawczej, czyli od pracy li­cencjackiej i pracy magisterskiej, a także w ramach działalności studenc­kich kół naukowych do zaawansowanych badań naukowych.

Podręcznik (e-book) został przygotowany w ramach projektu „Realizacja projektu „Klinimetria w doskonaleniu jakości świadczeń zdrowotnych i kształcenia na kierunkach medycznych”, nr umowy SONP/SP/515048/2021.

 Mariola Głowacka

 Maciej Słodki

Wydział Nauk o Zdrowiu

tel. (24) 366 54 14 wew. 204

Zaproszenie dla pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania

 

Szanowne Panie

Pielęgniarki Środowiska Nauczania i Wychowania,

Serdecznie zapraszamy

na spotkanie z Przewodniczącą Okręgowej Rady BOIPiP

mgr Jadwigą Gałuszkiewicz.

Tematyka spotkania będzie dotyczyć kluczowych spraw

związanych ze środowiskiem nauczania i wychowania.

 

Spotkanie odbędzie się dnia

22 lutego 2024 r. /czwartek/ o godz. 14:00

w siedzibie BOIPiP /Bielsko-Biała, ul. Warszawska 28/.

                                                                  

Dane kontaktowe

Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

43-300 Bielsko-Biała, ul. Warszawska 28

Tel: +48 33 822 81 11 

FAX: +48 33 822 81 13

email: boipip@boipip.org.pl

 

Designed by Caleidoscope Software Services

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok