43-300 Bielsko-BIała

ul. Warszawska 28 II p.

Tel: 33 822 81 11 

FAX: 33 822 81 13 

email:  boipip@boipip.org.pl

Jak dojechać?
Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Tel: 33 822 81 11 - FAX: 33 822 81 13

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) oraz z uwagi na to, że Pani/Pan jest naszym zleceniobiorcą, chcielibyśmy przekazać Pani/Panu kilka ważnych informacji.

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM PANI/PANA DANYCH?

Administratorem Danych Osobowych jest Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Bielsku-Bi ałej ul. Warszawska 28, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 33/ 822 81 11, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Dane kontaktowe naszego Inspektora Ochrony Danych: mgr Anna Gałuszkiewicz-Mikołajczyk, tel. 695 609 104, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

2. JAKA JEST PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH? DLACZEGO PRZETWARZAMY PANI/PANA DANE?

Przetwarzamy Pani/Pana dane, ponieważ jest to niezbędne do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarek i położnych Dz.U. 2018 poz. 123., ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych Dz.U. 2018 poz. 916 oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Ponadto, podstawę prawną przetwarzania danych są w szczególności następujące akty prawne:

  1. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.),
  2. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położonej (Dz. U. z 2018 r. poz. 123 z późn. zm.),
  3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1761 z późn. zm.),
  4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne (Dz.U. z 2013 r. poz. 1562 z późn. zm.),
  5. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny.(Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.),
  6. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych  (Dz.U. z 2017 r. poz. 1778 z późn. zm.),
  7. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 200 z późn. zm.).

3. KTO MOŻE BYĆ ODBIORCAMI PANI/PANA DANYCH?

Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być nasi pracownicy, podmioty z nami współpracujące takie, jak np. rejestr BOIPiP, szpitale, przychodnie, dostawcy usług IT, banki, ubezpieczyciele oraz podmioty powiązane.

4. CZY BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ PANI/PANA DANE POZA OBSZAR EOG?

Informujemy, że nie zamierzamy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (przez państwo trzecie należy rozumieć kraje spoza UE i EOG).

5. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PANI/PANA DANE?

Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas trwania umowy, a po rozwiązaniu umowy przez czas niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz do czasu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Ponieważ Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, mogą być również przetwarzane do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu na zasadach określonych w art. 21 RODO jednak nie dłużej niż 10lat.

6. JAKIE PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH PANI/PANU PRZYSŁUGUJĄ?

Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych. Może Pani/Pan również zgłosić sprzeciw w dowolnym momencie, z przyczyn wskazanych w art. 21 RODO. Może Pani/Pan wnieść również skargę do Prezesa Urzędu Ochronny Danych Osobowych (UODO) na adres Prezesa UODO  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu, nr PESEL, imienia matki i ojca, numeru konta bankowego, właściwego Urzędu Skarbowego jest warunkiem zawarcia umowy, natomiast, niepodanie danych skutkuje niemożliwością zawarcia lub wykonania umowy. Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji i nie stosujemy profilowania w odniesieniu do Pani/Pana danych.

Do pobrania także w formie PDF:

Dane kontaktowe

Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

43-300 Bielsko-Biała, ul. Warszawska 28

Tel: +48 33 822 81 11 

FAX: +48 33 822 81 13

email: boipip@boipip.org.pl

 

Designed by Caleidoscope Software Services

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok