Stwierdzenie PWZ

Zawód pielęgniarki/położnej może wykonywać wyłącznie osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu stwierdzone przez właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych - art. 7 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U.2018.123. t.j.)

Przyznanie prawa wykonywania zawodu:

Prawo wykonywania zawodu przyznawane jest na wniosek osoby zainteresowanej złożony we właściwej ze względu na miejsce wykonywania zawodu okręgowej izbie pielęgniarek i położnych.


Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej uzyskuje osoba, która:

 • posiada obywatelstwo polskie,
 • posiada dyplom ukończenia polskiej szkoły pielęgniarskiej bądź uzyskany w innym  państwie dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędny, zgodnie z odrębnymi przepisami,
 • posiada pełną zdolność o czynności prawnych,
 • stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu
 • wykazuje nienaganna postawę etyczną

Do stwierdzenia prawa wykonywania zawodu należy złożyć następujące dokumenty:

 

 1. wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu [POBIERZ]
 2. arkusz zgłoszeniowy danych osobowych [POBIERZ]
 3. dyplom ukończenia szkoły (odpis dyplomu i odpis suplementu)
 4. aktualne zaświadczenie lekarskie (od lekarza medycyny pracy) o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie zawodu
 5. zdjęcia (2 sztuki o wymiarach 37mm x 47mm)


Wzory dokumentów

Wpis do rejestru BOIPiP

Wpis do rejestru dokonuje się na wniosek osoby zainteresowanej posiadającej prawo wykonywania zawodu. Osoby wpisane do rejestru z mocy prawa stają się członkami danej okręgowej izby pielęgniarek i położnych.

Wpis do rejestru pielęgniarek/położnych dokonywany jest na wniosek osoby zainteresowanej, która posiada prawo wykonywania zawodu, ale:

- zmieniła miejsce wykonywania zawodu przenosząc się na teren działania innej okręgowej  

   izby

- zamierza podjąć wykonywanie zawodu na terenie działania innej określonej izby

 

Wpisując się pielęgniarka/położna składa następujące dokumenty:

 1. wniosek o wpis do rejestru BOIPiP [POBIERZ]
 2. arkusz zgłoszeniowy danych osobowych [POBIERZ]
 3. oryginał PWZ (z wpisem o wykreśleniu z poprzedniej izby)
 4. dokumenty potwierdzające zdobyte wykształcenie (dyplomy)
 5. dokumenty potwierdzające zdobyte kwalifikacje (kursy)
 6. ksero świadectwa pracy (oryginał do wglądu) z ostatniego miejsca zatrudnienia

 

Wzory dokumentów

Wykreślenie z rejestru BOIPiP

Wykreślenie z rejestru pielęgniarek/położnych następuje z powodu:

 • przeniesienia się na teren działania innej okręgowej izby,
 • wyboru izby w związku z zamiarem wykonywania zawodu na obszarze działania dwóch lub więcej okręgowych izb,
 • zrzeczenia się PWZ, (link do wniosku)
 • wykonywania zawodu wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • prawomocnego pozbawienia prawa wykonywania zawodu z mocy orzeczenia sądu pielęgniarek i położnych lub wyroku sądu,
 • śmierci.

Do wykreślenia z rejestru BOIPiP należy złożyć następujące dokumenty:

 1. Oryginał PWZ
 2. Wniosek o wykreślenie z rejestru [POBIERZ]

 

Wzory dokumentów

Wniosek o wydanie nowego zaświadczenia PWZ

Wniosek  o wydanie nowego zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki/ położnej* i wpis do okręgowego rejestru pielęgniarek/położnych  w Beskidzkiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bielsku-Białej. Dotyczy osób, które posiadają prawo wykonywania zawodu wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów, tj. przed dniem 3.11. 1999 r.)

Do wydania nowego zaświadczenia PWZ należy złożyć następujące dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu  [POBIERZ]
 2. Zdjęcia (2 sztuki o wymiarach 37mm x 47mm)
 3. Arkusz aktualizacyjny danych osobowych [POBIERZ]

Bliższe informacje pod numerem telefonu: 33 811 89 58

 

Wniosek o wydanie duplikatu PWZ

W razie utraty zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu, pielęgniarka/położna zobowiązana jest do bezzwłocznego zawiadomienia okręgowej rady, która wydała zaświadczenie. Rada, po przeprowadzeniu odpowiedniego postępowania, wydaje na podstawie złożonego wniosku nowe zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu.

Do wydania duplikatu PWZ należy złożyć następujące dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu [POBIERZ]
 2. Zdjęcia (2 sztuki o wymiarach 37mm x 47mm)

Bliższe informacje pod numerem telefonu: 33 811 89 58

 

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok